σ1 Receptor Ligands

Cat. No. Product Name / Activity
0883 BD 1063 dihydrochloride
Selective σ1 ligand, putative antagonist
1033 Fluvoxamine maleate
High affinity σ1 ligand
0931 Haloperidol hydrochloride
High affinity σ ligand (σ1 > σ2); also D2 antagonist
2332 (+)-Igmesine hydrochloride
Selective σ1 ligand; antidepressant

Related Targets