Δ7-Dehydrocholesterol Reductase Inhibitors

Cat. No. Product Name / Activity
1639 AY 9944 dihydrochloride
Δ7-Dehydrocholesterol reductase inhibitor. Also inhibits hedgehog (Hh) signaling