Signal Transduction Ligand Sets

Cat. No. Product Name / Activity
1878 MAPK Cascade Inhibitor Tocriset™
Selection of 5 MAPK cascade inhibitors (Cat. Nos. 1110, 1213, 1321, 1144 and 1202)
1881 Phosphodiesterase Inhibitor Tocriset™
Selection of 5 phosphodiesterase inhibitors (Cat. Nos. 0915, 1504, 0415, 1349 and 1046)
1882 PKA Tocriset™
Selection of 5 PKA modulators (Cat. Nos. 1337, 1140, 1099, 1288 and 1603)